Szanghaj Bund / Shanghai The Bund / 外滩

 Shanghai - The Bund - BW (1 of 1).JPG Shanghai - The Bund - BW (5 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (13 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (12 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (11 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (10 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (8 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (17 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (4 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (16 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (15 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (1 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (14 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (2 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (3 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (9 of 17).JPG Shanghai - The Bund - BW (7 of 17).JPG